Cơ điện tử

Cơ điện tử

Máy móc và hệ thống thông minh giúp cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhưng các sản phẩm càng tinh vi thì quá trình phát triển sản phẩm càng phức tạp. Cơ điện tử là công nghệ quan trọng mang tính then chốt của thế kỷ 21. Thông qua việc kết nối thông minh cho các hệ thống kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và khoa học máy tính, cơ điện tử ngày nay tạo ra nhiều triển vọng mới cho tương lai. Cơ điện tử là một phương pháp tiếp cận liên ngành để phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và hệ thống hiện đại.

Hãy gia nhập cùng chúng tôi!

Theo dõi việc làm trong danh mục này