Qui định chung khi sử dụng Trang Web Tuyển dụng của Schaeffler

1. Phạm vi
1.1
Cần tuân thủ các qui định này khi sử dụng Trang Web tuyển dụng của Schaeffler (“Trang web”) do Schaeffler AG hoặc các công ty liên kết (“Schaeffler”) cung cấp. Khi bắt đầu sử dụng, người dùng chấp nhận tính hợp lệ của các Qui định chung khi sử dụng này trong phiên bản hiện hành của họ. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, người dùng không được sử dụng Trang web.

1.2
Các điều kiện sử dụng này bao gồm các điều khoản bổ sung, cũng áp dụng khi sử dụng Trang web, ví dụ như Chính sách quyền riêng tư của Schaeffler bao gồm thông tin về cookie. Tham khảo liên kết ở cuối Trang web và Điều 10 của Điều kiện sử dụng chung tại đây.   

1.3
Các điều kiện sử dụng chung này có thể được bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế theo thời gian.

2. Về phần nội dung trang web, Schaeffler cung cấp hệ thống tuyển dụng trực tuyến nhằm mục đích thông báo các vị trí đang mở trong các nhà máy Schaeffler trên toàn cầu và để thực hiện quy trình ứng tuyển.

Trang web này tạo thêm điều kiện cho các Chuyên viên tuyển dụng/Chuyên gia săn đầu người dễ dàng chuyển hồ sơ ứng viên đến với Schaeffler. Cụ thể là những người dùng này phải có sự cho phép trước của ứng viên để xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Schaeffler trên Trang web (liên kết ở cuối Trang web và Điều 9 của Điều kiện sử dụng chung).

Schaeffler cung cấp thông tin, dịch vụ, tính năng, phần mềm và nội dung khác không ràng buộc (“nội dung”) trên trang web. Các nội dung này có thể được truy xuất hoặc tải xuống. Việc sử dụng các nội dung này sẽ không kèm theo bất kỳ cam kết nào và không có bất kỳ bảo đảm nào về tính hoàn chỉnh của nội dung. Schaeffler có thể chặn toàn bộ hoặc một phần Trang web hoặc thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Schaeffler không chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng truy cập không bị gián đoạn của Trang web .

Trang web này được bảo vệ một phần quyền truy cập. Cần đăng ký trước khi sử dụng. Không ai có quyền để có thể đăng ký. Việc truy cập vào một số tính năng nhất định của trang web yêu cầu kích hoạt trước.

3. Quyền sử dụng
3.1
Khi sử dụng nội dung trên Trang web cần tuân thủ các điều kiện này hoặc tuân theo các điều kiện cấp phép hiện hành đã được thống nhất với Schaeffler. Mọi điều kiện cấp phép theo thỏa thuận riêng sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các điều kiện này.

3.2
Schaeffler cho phép người dùng sử dụng nội dung có trên Trang web theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không được độc quyền, không được chuyển giao, không được chuyển nhượng, không được cấp giấy phép để sử dụng các nội dung có sẵn hoặc trong trường hợp chưa có thỏa thuận về khía cạnh này thì việc sử dụng phải phù hợp với mục đích dự định của Schaeffler.

3.3
Phần mềm chỉ ở dạng có thể đọc bằng máy và không mất phí. Người dùng không có quyền phát hành bất kỳ mã nguồn nào. Trong trường hợp các điều kiện trên giấy phép của phần mềm nguồn mở có quyền ưu tiên cao hơn các điều kiện này và yêu cầu Schaeffler cung cấp mã nguồn, mã nguồn đó sẽ được cung cấp có mất phí.

3.4
Trừ khi các điều khoản bắt buộc cho phép, người dùng không được thay đổi, đảo ngược, phát triển hoặc dịch ngược phần mềm hoặc tài liệu hoặc xóa bất kỳ phần nào trong đó.

3.5
Nội dung được bảo vệ theo luật bản quyền hiện hành cũng như các luật hiện hành khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Người dùng phải tuân thủ các luật trên và đặc biệt không được xóa phần nhận diện bằng chữ và số, nhãn hiệu hoặc thông báo bản quyền khỏi thông tin, phần mềm, tài liệu hoặc từ bất kỳ bản sao nào của những thông tin, phần mềm và tài liệu đó.

3.6
Theo đó, các điều khoản của luật bản quyền hiện hành về việc bảo vệ phần mềm sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Quyền sở hữu trí tuệ
4.1
Cho dù các yêu cầu cụ thể trong mục 4 của Điều kiện sử dụng này thế nào cũng không được phép thay đổi, sao chép, tái bản, bán, cho thuê, sử dụng, bổ sung hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác nội dung của Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Schaeffler.

4.2
Trừ quyền sử dụng và các quyền khác được nêu rõ ràng tại đây, người dùng sẽ không được cấp thêm bất kì quyền nào, dưới mọi hình thức, đặc biệt là quyền đối với tên công ty hoặc quyền sở hữu công nghiệp như bằng sáng chế, mô hình tiện ích hoặc thương hiệu. Schaeffler cũng không có bất kỳ nghĩa vụ tương ứng nào trong việc cấp những quyền như vậy.

5. Đăng ký và sử dụng các trang được bảo vệ
5.1
Trang web được bảo vệ một phần bằng mật khẩu. Vì mục đích bảo mật, chỉ người dùng đã đăng ký có thể truy cập vào các trang này. Không được phép đăng ký bởi Schaeffler. Đặc biệt, Schaeffler bảo lưu quyền chuyển đổi các trang web từng cho phép tự do truy cập sang yêu cầu đăng ký. Schaeffler có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào bằng cách chặn dữ liệu truy cập mà không cần đưa ra lý do, đặc biệt là khi người dùng:

cung cấp thông tin sai để đăng ký và/hoặc đã tạo “hồ sơ giả”;
vi phạm Điều kiện sử dụng hoặc nghĩa vụ liên quan đến cách xử lý dữ liệu truy cập;
vi phạm luật hiện hành trong việc truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc những hành vi vi phạm như vậy có nguy cơ xảy ra hoặc đang tồn tại theo quan điểm của Schaeffler; hoặc
người dùng đã không đăng nhập vào Trang web trong một khoảng thời gian dài hoặc đăng, tải lên, cung cấp nội dung, xét trên quan điểm của Schaeffler, là phân biệt chủng tộc, cực đoan, phân biệt giới tính, phân biệt đối xử, bất hợp pháp, sai sự thật, xúc phạm hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba (ví dụ: quyền cá nhân) hoặc luật pháp hiện hành.
Schaeffler có quyền thực hiện các hành động pháp lý khác đối với người dùng.

5.2
Trong trường hợp được phép đăng ký, người dùng phải cung cấp thông tin chính xác và phải thông báo cho Schaeffler ngay khi có bất kỳ thay đổi nào. Do đó, người dùng phải đảm bảo nhận được tất cả email gửi đến họ qua địa chỉ email họ cung cấp.

5.3
Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được tên đăng nhập và mật khẩu (dữ liệu người dùng). Khi truy cập lần đầu, người dùng sẽ đổi mật khẩu do Schaeffler cấp sang một mật khẩu bảo mật. Dữ liệu người dùng cho phép người dùng truy cập dữ liệu của mình, thay đổi dữ liệu đó và mở rộng hoặc thu hồi thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu (nếu cần).

5.4
Người dùng phải đảm bảo rằng không có bên thứ ba nào sử dụng được dữ liệu người dùng và phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả lệnh và các hoạt động khác được thực hiện bằng dữ liệu người dùng đó. Sau mỗi lần sử dụng, phiên truy cập tới phần nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ chấm dứt. Trong trường hợp người dùng biết bất kỳ bên thứ ba nào lạm dụng dữ liệu người dùng, người dùng phải thông báo ngay cho Schaeffler bằng văn bản và trao đổi trước qua email (nếu có thể). Sau khi nhận được thông báo, Schaeffler sẽ chặn dữ liệu người dùng đó truy cập vào phần nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu. Người dùng chỉ có thể gửi yêu cầu đặc biệt tới Schaeffler hoặc đăng ký thêm để được gỡ lệnh chặn.

5.5
Người dùng luôn có thể yêu cầu bằng văn bản để xóa bất kỳ hồ sơ đăng ký nào, miễn là việc xóa không ảnh hưởng tới việc xử lý các vấn đề hợp đồng hiện hành. Trong trường hợp đó, Schaeffler sẽ xóa tất cả dữ liệu người dùng và tất cả dữ liệu cá nhân khác của người dùng ngay khi các dữ liệu này không còn cần thiết.

6. Tài liệu tham khảo và đường dẫn
Trang web có thể chứa tài liệu tham khảo và liên kết (đường dẫn) đến các trang web của bên thứ ba. Schaeffler không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó, Schaeffler cũng không biến nội dung của các trang web đó thành của mình, vì Schaeffler không thể kiểm soát bất kỳ thông tin nào từ liên kết của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin trong những liên kết đó. Người dùng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng website từ các liên kết ngoài.

7. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với các sai sót liên quan đến Tiêu đề và Chất lượng, Vi-rút
7.1
Khi nội dung được cung cấp miễn phí, các sai sót liên quan đến tiêu đề hoặc chất lượng nội dung sẽ được miễn trừ trách nhiệm, cụ thể là tính chính xác, việc không có khiếm khuyết và việc không tồn tại quyền sở hữu tài sản hoặc bản quyền của bên thứ ba, tính hoàn chỉnh và/hoặc khả năng sử dụng, trừ trường hợp cố ý hoặc có âm mưu phá hoại. Schaeffler theo đó khước từ tất cả nghĩa vụ bảo đảm dưới mọi hình thức, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc theo quy định khác, bao gồm nhưng không giới hạn: mọi bảo đảm về khả năng tiêu thụ, không vi phạm và phù hợp với mục đích cụ thể.

7.2
Trách nhiệm của Schaeffler đối với bất kỳ sai sót nào liên quan đến chất lượng và tiêu đề sẽ được quy định trong mục 7.1 của Điều kiện này. Schaeffler được miễn mọi trách nhiệm trừ khi (i) theo yêu cầu của luật bắt buộc (ví dụ: Đạo luật trách nhiệm sản phẩm), (ii) theo luật trách nhiệm sản phẩm, (iii) do hành vi cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ, (iv) do tử vong hoặc thương tích cá nhân, (v) do việc chấp nhận bảo đảm về chất lượng, (vi) do cố ý che giấu sai sót hoặc (vii) do vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Tuy nhiên, bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến vi phạm nghiêm trọng hợp đồng sẽ được giới hạn trong các thiệt hại thông thường, có thể dự đoán trước, trong trường hợp không do hành động cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ.

7.3
Schaeffler sẽ nỗ lực bảo vệ Trang web khỏi bị nhiễm vi-rút, tuy nhiên Schaeffler không thể đảm bảo sẽ đem đến một môi trường không vi-rút. Trước khi tải xuống bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào, người dùng cũng cần sử dụng các biện pháp bảo vệ của riêng mình để ngăn chặn vi-rút xâm nhập vào Trang web, sử dụng các biện pháp bảo mật và phần mềm quét vi-rút thích hợp. Người dùng có trách nhiệm thực hiện các quy trình và kiểm tra đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về phòng chống vi-rút và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, đồng thời có các biện pháp nằm ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo bất kỳ dữ liệu nào bị mất.

7.4
Không có điều khoản nào ở trên thừa nhận việc đảo ngược nghĩa vụ chứng minh.

8. Nghĩa vụ đối với việc sử dụng
8.1
Trang web có thể không liên quan đến những người dùng cụ thể sau:

gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào cho bất kỳ người nào, đặc biệt là trẻ vị thành niên hoặc vi phạm quyền riêng tư của họ;
có hành động không phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức;
vi phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc bản quyền hoặc quyền sở hữu khác;
chuyển tải bất kỳ nội dung nào có vi-rút, thường được gọi là "Trojan Horse" hoặc chương trình khác có thể gây thiệt hại cho phần mềm;
cung cấp, lưu trữ hoặc gửi siêu liên kết hoặc nội dung bị cấm, đặc biệt nếu siêu liên kết hoặc nội dung đó vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc bất hợp pháp; hoặc
phân phát quảng cáo hoặc email không được sự cho phép của người nhận (thường gọi là “thư rác”) hoặc cảnh báo không liên quan về virus, phần mềm độc hại hoặc các cảnh báo tương tự hoặc lôi kéo người tham gia đánh bạc, chơi trò chơi, nối chữ, tham gia mô hình đa cấp hoặc bất kỳ hành động tương tự nào khác.
thực hiện bất kỳ hành vi nào gây hạn chế hoặc ngăn chặn người khác sử dụng hoặc tận hưởng Trang web hoặc có hành vi mà Schaeffler cho rằng có thể gây tổn hại cho Schaeffler hoặc người dùng Trang web hay khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào khiến Trang web bị vô hiệu hóa, quá tải, hỏng hóc, suy yếu hoặc gây trở ngại cho bất kỳ bên sử dụng Trang web nào, bao gồm khả năng họ tham gia vào các hoạt động trực tiếp qua Trang web.
sử dụng Trang web với danh tính giả hoặc tạo “hồ sơ giả”.

8.2
Schaeffler có thể chặn truy cập vào Trang web bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi người dùng vi phạm nghĩa vụ theo Điều kiện này.

9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Trong quá trình soạn thảo, Schaeffler sẽ sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành. Người dùng có thể xem các quy định này trên Trang web.

10. Yêu cầu khi xuất dữ liệu
Việc chuyển giao thông tin, phần mềm và tài liệu cần tuân theo các điều khoản pháp lý hiện hành về kiểm soát xuất dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn: luật của Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc Hoa Kỳ, do loại dữ liệu hoặc mục đích sử dụng hay việc sử dụng của người dùng cuối. Người dùng xác nhận luôn tuân thủ các điều khoản hiện hành của luật kiểm soát xuất dữ liệu.

11. Thỏa thuận phụ, Địa điểm quyền tài phán, Luật áp dụng
11.1
Mọi thỏa thuận phụ đối với Điều kiện sử dụng này, bao gồm mọi sửa đổi của điều khoản này, sẽ được thể hiện bằng văn bản.

11.2
Địa điểm quyền tài phán là nơi đặt trụ sở đã đăng ký của Schaeffler AG.

11.3
Từng trang của Trang web đều do Schaeffler vận hành và chịu trách nhiệm. Các trang này tuân thủ các yêu cầu của quốc gia mà Schaeffler AG đã đăng ký đặt trụ sở. Schaeffler không chịu trách nhiệm về khả năng các thông tin, phần mềm và/hoặc tài liệu trên Trang web được truy xuất và tải về từ bên ngoài quốc gia tương ứng. Nếu người dùng từ các quốc gia bên ngoài quốc gia tương ứng sử dụng Trang web, thì bản thân họ chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của quốc gia đó. Không được phép truy cập vào thông tin, phần mềm và/hoặc tài liệu trên Trang web từ các quốc gia coi việc truy cập đó là bất hợp pháp. Trong trường hợp đó và nếu người dùng muốn liên hệ với Schaeffler vì lợi ích thương mại, người dùng nên liên hệ với đại diện Schaeffler tại quốc gia tương ứng.

11.4
Điều kiện này cũng như việc sử dụng trang web này phải tuân theo luật pháp tại nơi Schaeffler AG đã đăng ký đặt trụ sở, do đó, sẽ không áp dụng luật pháp của nước Cộng hòa Liên bang Đức; xung đột luật pháp và các điều khoản trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.


Trang web tuyển dụng của Schaeffler, Phiên bản 01 14.05.2020