Všeobecné podmienky používania kariérnej web stránky spoločnosti Schaeffler

1. Rozsah

1.1
Akékoľvek použitie web stránky Kariéra v Schaeffler ("web stránka"), poskytnutej spoločnosťou Schaeffler AG alebo jej dcérskymi spoločnosťami, ("Schaeffler"), musí podliehať výlučne týmto podmienkam. Používateľ začatím používania web stránky vyjadruje súhlas s platnosťou týchto podmienok používania v ich aktuálnej verzii. Ak používateľ s týmito podmienkami nesúhlasí, nesmie web stránku používať.

1.2
Tieto Podmienky používania odkazujú i na ďalšie ustanovenia, ktoré sa pri používaní web stránky uplatňujú, konkrétne na Ochranu osobných údajov spoločnosti Schaeffler vrátane informácií o súboroch cookies. Pozrite odkaz v päte web stránky a bod 10 Všeobecných podmienok používania.

1.3
Tieto Všeobecné podmienky používania môžu byť priebežne dopĺňané, upravované alebo nahrádzané.

 

2. Obsah web stránky

Na svojej web stránke spoločnosť Schaeffler poskytuje cloudový Recruiting systém na účely informovania o voľných pracovných miestach v spoločnostiach Schaeffler a pre uskutočňovanie procesu podávania žiadostí.

Táto webstránka umožňuje agentúram spolupracujúcim v oblasti tzv. Direct Search / Headhunting poskytnúť spoločnosti Schaeffler profil uchádzača. Obzvlášť sú takýto používatelia povinní získať predchádzajúci súhlas uchádzačov so spracovaním ich osobných údajov, pozrite tiež  Ochranu osobných údajov spoločnosti Schaeffler na web stránke (odkaz v päte web stránky a bod 9 Všeobecných podmienok používania).

Spoločnosť Schaeffler sprístupňuje na web stránke nezáväzné informácie, služby, funkcie, softvér a ďalší obsah ("obsah"), ktorý je možno vyhľadávať a sťahovať. Takéto umiestnenie sa nespája so žiadnym záväzkom a zárukami týkajúcimi sa úplnosti. Spoločnosť Schaeffler môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne blokovať web stránku alebo zmeniť jej obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Za nepretržitú dostupnosť web stránky nenesie spoločnosť Schaeffler žiadnu zodpovednosť. 
Web stránka je čiastočne zabezpečená prihlasovaním. Použitie vyžaduje predchádzajúcu registráciu. Na registráciu nejestvuje žiadne právo. Prístup k určitým funkciám web stránky nie je možný bez predchádzajúcej aktivácie.

 

3. Práva na používanie

3.1
Používanie obsahu dostupného na web stránke podlieha týmto Podmienkam alebo sa riadi príslušnými licenčnými podmienkami už dohodnutými so spoločnosťou Schaeffler. Akékoľvek licenčné podmienky dohodnuté osobitne majú pred týmito podmienkami prednosť.

3.2
Spoločnosť Schaeffler udeľuje používateľovi nevýhradné, neprenosné, neprevoditeľné a nesublicenčné právo na používanie obsahu dostupného na web stránke v rozsahu na akom sa strany dohodnú, alebo ak takáto dohoda neexistuje, podľa účelu, ktorý spoločnosť Schaeffler zamýšľala.

3.3
Softvér je k dostupný len v strojovo čitateľnej forme, a to bezplatne. Na zverejnenie akéhokoľvek zdrojového kódu nejestvuje žiadne právo. Ak majú pred týmito podmienkami prednosť podmienky licencie na softvér z otvoreného zdroja a spoločnosť Schaeffler bude na ich základe povinná sprístupniť zdrojový kód, takýto zdrojový kód bude sprístupnený za úhradu nákladov.

3.4
Ak povinné ustanovenia neurčujú opak, používateľ nesmie softvér alebo jeho dokumentáciu meniť, vykonávať na ňom spätné úpravy, vyvíjať ho, alebo spätne prekladať samotný softvér alebo jeho dokumentáciu ani z neho nesmie žiadnu časť odstrániť .

3.5
Obsah je chránený príslušnými autorskými právami, ako aj ďalšími platnými zákonmi týkajúcimi sa duševného vlastníctva. Požívateľ je povinný tieto práva dodržiavať, predovšetkým nesmie z informácií, softvéru alebo dokumentácie, ani akýchkoľvek ich kópií odstraňovať žiadne alfanumerické označenia, alebo upozornenia o autorských právach.

3.6
Týmito podmienkami nebudú inak dotknuté žiadne ustanovenia príslušného autorského zákona, pokiaľ ide o ochranu akéhokoľvek softvéru.

 

4. Duševné vlastníctvo

4.1
Bez ohľadu na konkrétne požiadavky v časti 4 týchto Podmienok používania sa žiadny obsah web stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Schaeffler nesmie meniť, kopírovať, reprodukovať, predávať, prenajímať, používať, dopĺňať alebo používať iným spôsobom. 

4.2
Okrem práva na používanie a ďalších práv výslovne tu udelených, nebudú užívateľovi udelené žiadne ďalšie práva akéhokoľvek druhu, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú názvu spoločnosti alebo práva priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, úžitkové vzory alebo ochranné známky. Spoločnosť Schaeffler nebude mať žiadnu zodpovedajúcu povinnosť takéto práva udeliť.

 

5. Registrácia a používanie chránených stránok

5.1
Web stránky sú čiastočne chránené heslom. Prístup na tieto stránky je z bezpečnostných dôvodov možný len pre registrovaných užívateľov.  Neexistuje žiadne právo na zaregistrovanie zo strany spoločnosti Schaeffler. Spoločnosť Schaeffler si osobitne vyhradzuje právo podmieniť prístup na predtým voľne dostupné web stránky registráciou. Spoločnosť Schaeffler môže kedykoľvek zrušiť právo prístupu zablokovaním prístupových údajov bez uvedenia dôvodu, predovšetkým keď používateľ: 

poskytne na účely registrácie nepravdivé údaje a / alebo vytvorí tzv.  "falošný profil";

poruší Podmienky používania alebo svoje povinnosti v oblasti starostlivosti vo vzťahu k zaobchádzaniu s prístupovými údajmi;

prístupom alebo používaním web stránky spoločnosti Schaeffler poruší platný zákon alebo také porušenie hrozí alebo existuje podľa názoru spoločnosti Schaeffler;

nie je dlhšiu dobu aktívnym používateľom; alebo

zverejňuje, nahráva alebo poskytuje obsah, ktorý je podľa názoru spoločnosti Schaeffler rasistický, extrémistický, sexistický, diskriminačný, ilegálny, nesprávny, urážajúci alebo porušuje práva tretích strán (napr. osobné práva) alebo príslušné zákony.

Schaeffler si vyhradzuje právo podniknúť voči užívateľovi ďalšie právne kroky.

5.2
Ak bude registrácia povolená, používateľ poskytne presné a správne údaje a musí spoločnosť Schaeffler okamžite informovať o všetkých zmenách. Používateľ preto zabezpečí, aby na uvedenú adresu prijímal všetky emaily, ktoré mu budú zaslané. 

5.3
Používateľ dostane po registrácii užívateľské meno a heslo (používateľské údaje). V čase prvého prístupu si používateľ zmení heslo, ktoré mu poskytla spoločnosť Schaeffler, na bezpečné heslo. Používateľské údaje umožňujú požívateľovi pristupovať k svojím vlastným údajom, meniť ich a v prípade potreby predlžovať alebo rušiť súhlasy so spracovaním údajov.

5.4
Používateľ zaistí, aby sa jeho používateľské údaje nedostali k tretím stranám a bude zodpovedný za všetky objednávky a iné činnosti vykonané na základe užívateľských údajov. Po každom jednom použití dôjde k opusteniu oblasti chránenej heslom. Ak sa používateľ dozvie, že jeho používateľské údaje zneužíva nejaká tretia strana, bude o tom spoločnosť Schaeffler okamžite písomne informovať, v prípade možnosti najskôr  prostredníctvom emailovej komunikácie. Po prijatí takéhoto oznámenia spoločnosť Schaeffler zablokuje prístup k oblasti chránenej heslom týchto používateľských údajov. Odblokovanie je možné len na základe osobitnej žiadosti, ktorú odovzdá používateľ spoločnosti Schaeffler, alebo po ďalšej registrácii.

5.5
Používateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o zrušenie registrácie , ak takémuto zrušeniu nebráni spracovanie súčasných zmluvných záležitostí. V takom prípade spoločnosť Schaeffler vymaže všetky používateľské údaje a všetky ostatné osobné údaje užívateľa, akonáhle už nebudú potrebné.

 

6. Referencie a odkazy

Web stránka môže obsahovať referencie a odkazy (hyperlinky) na web stránky tretích strán. Za obsah takýchto web stránok spoločnosť Schaeffler nepreberá žiadnu zodpovednosť, ani ho nepovažuje za svoj vlastný, pretože nemá žiadnu kontrolu nad informáciami súvisiacimi s odkazmi na tretie strany a nie je zodpovedná za obsah a informácie obsiahnuté v nich. Používateľ používa prepojené webové sídla na vlastné riziko.

 

7. Vylúčenie zodpovednosti za chyby týkajúce sa názvu a kvalitu, vírusy

7.1
Pokiaľ je akýkoľvek obsah sprístupnený bezplatne, je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za chyby v názve alebo chyby spojené s kvalitou obsahu, najmä jeho správnosť, bezchybnosť a neexistencia vlastníckych práv alebo autorských práv tretích strán, úplnosť a / alebo použiteľnosť s výnimkou úmyselného konania alebo zlého úmyslu. Spoločnosť Schaeffler týmto odmieta všetky výslovné alebo skryté zákonné alebo iné záruky, okrem iného aj záruky predajnosti, neporušenia práv a vhodnosti na určitý účel. 

7.2
Zodpovednosť spoločnosti Schaeffler za chyby týkajúce sa kvality a chyby týkajúce sa vlastníctva je stanovená v ustanoveniach odsekov týchto Podmienok:

Zodpovednosť spoločnosti Schaeffler je vylúčená, ak:

(i)    ju nevyžaduje záväzný zákonný predpis právo (napr. zákon o zodpovednosti za výrobky), 
(ii)    nevyplýva zo zákona o zodpovednosti za výrobky, 
(iii)    nie je dôsledkom úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, 
(iv)    nie je v dôsledkom úmrtia alebo ujmy na zdraví,
(v)    nie je v dôsledkom prijatia záruk kvality,
(vi)    nie je dôsledkom úmyselného zatajenia chyby alebo
(vii)    nie je zapríčinená zásadným porušením zmluvy. 

Odškodnenie za závažné porušenie zmluvy však bude obmedzené na obvyklé a predvídateľné škody, ak nejde o prípad zámerného konania alebo hrubej nedbanlivosti. 

7.3
Spoločnosť Schaeffler sa bude snažiť udržiavať web stránku bez vírusov, nemôže však prostredie bez vírusov zaručiť. Pred stiahnutím akýchkoľvek informácií, softvéru alebo dokumentácie by mal používateľ z dôvodu vlastnej ochrany, ako aj z dôvodu zabránenia prenosu vírusov na web stránku, prijať vhodné bezpečnostné opatrenia a použiť antivírusové programy. Používateľ nesie zodpovednosť za implementáciu dostatočných postupov a kontrol v záujme uspokojenia svojich požiadaviek na antivírusovú ochranu a presnosť vstupných a výstupných údajov, ako aj za udržiavanie prostriedkov mimo nášho sídla, ktoré budú určené na rekonštrukciu stratených dát. 

7.4
Žiadne z vyššie uvedených ustanovení nepredpokladá obrátenie dôkazného bremena. 

 

8. Povinnosti spojené s používaním

8.1
Užívateľ v súvislosti s web stránkou nesmie:

spôsobiť žiadne poškodenie alebo ujmu osobám, predovšetkým mladistvým, alebo porušiť ich právo na súkromie;

svojím spôsobom používania konať v rozpore s dobrými mravmi;

porušovať práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva alebo iné vlastnícke práva;

prenášať obsah s vírusmi alebo tzv. „trójskymi koňmi“ alebo iným programovaním, ktoré by mohlo poškodiť softvér; 

poskytovať, ukladať alebo odosielať hyperlinky alebo obsah, na ktorý nemá povolenie, predovšetkým ak takéto hyperlinky alebo obsah porušujú záväzok mlčanlivosti alebo sú protizákonné;

šíriť reklamu alebo nevyžiadané e-maily (tzv. „spam“) alebo irelevantné varovania týkajúce sa vírusov, malvéru a podobne, alebo žiadať osoby o účasť na hazarde, hrách, reťazových listoch, pyramídových schémach alebo iných podobných činnostiach;

vykonávať inú činnosť, ktorou iným osobám obmedzuje alebo znemožňuje používanie alebo radosť z web stránky, alebo ktorá môže podľa rozhodnutia spoločnosti Schaeffler spoločnosť Schaeffler alebo používateľov web stránky poškodiť alebo ich vystaviť zodpovednosti;

používať web stránku spôsobom, ktorý by ju mohol zablokovať, preťažiť, poškodiť alebo narušiť alebo zasahovať do používania web stránky inou stranou, vrátane jej schopnosti zapojiť sa do aktivít v reálnom čase prostredníctvom web stránky;

používať web stránku pod falošnou identitou alebo  vytvárať tzv. "falošné profily".


8.2
Spoločnosť Schaeffler môže prístup na web stránku kedykoľvek zablokovať, a to predovšetkým v prípadoch,  ak užívateľ poruší svoje povinnosti podľa týchto Podmienok.

 

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Schaeffler bude pri zostavovaní, používaní a spracúvaní osobných údajov používateľa dodržiavať príslušné predpisy o ochrane údajov, ktoré si možno prezrieť na web stránke. 

 

10. Požiadavky na vývoz

Na prevod informácií, softvéru a dokumentácie sa môžu vzhľadom na ich typ alebo účel používania či koncové používanie vzťahovať príslušné zákonné ustanovenia o kontrole vývozu, okrem iného hlavne zákon EÚ alebo jej členských štátov alebo USA. Používateľ potvrdzuje, že bude vždy dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o kontrole vývozu.

 

11. Vedľajšie dohody, súdna právomoc, rozhodné právo

11.1
Akékoľvek ďalšie dohody týkajúce sa týchto Podmienok používania, vrátane akýchkoľvek zmien tohto článku, musia byť v písomnej forme. 

11.2
Miestom súdnej právomoci bude registrované sídlo spoločnosti Schaeffler AG.

11.3
Jednotlivé stránky webového sídla prevádzkuje spoločnosť Schaeffler, ktorá za ne nesie zodpovednosť. Tieto stránky sú v súlade s požiadavkami konkrétneho štátu, v ktorom má spoločnosť Schaeffler AG svoje registrované sídlo. Spoločnosť Schaeffler neprijíma zodpovednosť za možnosť, že informácie, softvér a/alebo dokumentáciu na web stránke  možno vyhľadávať alebo preberať na miestach mimo príslušného štátu. Ak web stránku používajú používatelia z iného ako príslušného štátu, nesú zodpovednosť za dodržiavanie platných predpisov príslušného štátu. Prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii na webovom sídle spoločnosti Schaeffler v štátoch, v ktorých je prístup nezákonný, nie je povolený.
Používateľ by sa v takej situácii a v prípade, že chce spoločnosť Schaeffler kontaktovať na komerčnej báze, mal obrátiť na zástupcov spoločnosti Schaeffler v príslušnom štáte.

11.4
Tieto Podmienky a používanie web stránky sa riadia zákonmi registrovaného sídla spoločnosti Schaeffler AG, a teda zákonmi Spolkovej republiky Nemecko; v prípade konfliktu záujmov na ne nebudú vzťahovať ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru 


Schaeffler Kariérna web stránka, Verzia 01 14.05.2020