Ogólne Warunki Użytkowania witryny Schaeffler Career

1. Zakres obowiązywania

1.1.    
Jakiekolwiek korzystanie z witryny internetowej Schaeffler Career ( „Witryna”) oferowanej i obsługiwanej przez Schaeffler AG lub jej spółki zależne ( „Schaeffler”, „firma Schaeffler”) dopuszczalne jest jedynie na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania.  Poprzez rozpoczęcie użytkowania z Witryny, użytkownik tym samym potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania w ich obowiązującej wersji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie może korzystać z Witryny. 

1.2.    
Niniejsze Warunki Użytkowania odnoszą się do dodatkowych zasad, które również mają zastosowanie w korzystaniu z Witryny, mianowicie do Polityki Prywatności Schaeffler, w tym informacji o plikach cookie, patrz link w stopce Witryny i punkt 10 niniejszych Warunków Użytkowania. 

1.3.    
Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mogą być okresowo uzupełniane, modyfikowane lub zastępowane.

 

2. Zawartość Witryny

Na niniejszej witrynie Schaeffler oferuje oparty na danych w chmurze system rekrutacji w celu informowania o wolnych stanowiskach pracy w firmie Schaeffler oraz do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego.

Witryna oferuje agencjom rekrutacyjnym, z którymi współpracuje oraz rekruterom („użytkownicy”) możliwość wprowadzenia profilu kandydata do systemu firmy Schaeffler. Tacy użytkownicy w szczególności zobowiązani są do uzyskania uprzedniej zgody kandydatów na przetwarzanie ich danych osobowych, patrz również Polityka Prywatności Schaeffler (link w stopce Witryny i punkt 9 Ogólnych Warunków Użytkowania). 

Schaeffler udostępnia w Witrynie niewiążące informacje, usługi, funkcje, oprogramowanie i inne treści ( „zawartość”), które mogą zostać wywołane lub pobrane. Umieszczenie treści jest niewiążące i bez gwarancji kompletności. Schaeffler może w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo zablokować Witrynę lub zmienić jej zawartość bez wcześniejszego powiadomienia. Schaeffler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ciągłą dostępność Witryny. 

Witryna posiada częściową ochronę dostępu. Użytkowanie wymaga wcześniejszej rejestracji.  Nie jest wymagane specjalne uprawnienie do rejestracji.  Dostęp do niektórych funkcji Witryny nie jest możliwy bez uprzedniej aktywacji.

 

3. Prawa użytkowania

3.1.    
Korzystanie z treści dostępnych w Witrynie podlega niniejszym Warunkom Użytkowania lub odpowiednim warunkom licencji uprzednio uzgodnionych z Schaeffler. Wszelkie oddzielnie uzgodnione warunki licencji mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Użytkowania. 

3.2. 
Schaeffler udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania z treści dostępnych w Witrynie w zakresie, w jakim zostało to uzgodnione między stronami. W przypadku braku jakiejkolwiek umowy, pierwszeństwo mają wewnętrzne regulacje firmy grupy Schaeffler. 

3.3.    
Oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie wyłącznie w formie elektronicznej. Nie przysługuje prawo do udostępniania jakiegokolwiek kodu źródłowego. W przypadku, gdy warunki licencji oprogramowania mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Użytkowania i wymagają od firmy Schaeffler udostępnienia kodu źródłowego, taki kod źródłowy zostanie udostępniony w zamian za zwrot poniesionych kosztów.

3.4.    
O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, użytkownik nie może zmieniać, odwracać, rozwijać ani tłumaczyć wstecz oprogramowania lub jego dokumentacji ani usuwać z nich jakiejkolwiek części.

3.5.    
Zawartość jest chroniona obowiązującymi prawami autorskimi, a także innymi obowiązującymi prawami związanymi z własnością intelektualną. Użytkownik będzie przestrzegał tych praw, a w szczególności nie będzie usuwał wszelkich alfanumerycznych oznaczeń, znaków lub informacji o prawach autorskich z informacji, oprogramowania lub dokumentacji ani z jakichkolwiek ich kopii.

3.6.    
Wszelkie postanowienia obowiązującego prawa autorskiego dotyczące ochrony oprogramowania nie zostaną w inny sposób naruszone.

 

4. Własność intelektualna

4.1.     
Niezależnie od szczególnych wymagań określonych w punkcie 4 niniejszych Warunków Użytkowania, żadna zawartość Witryny nie może być zmieniana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana, wypożyczana, używana, uzupełniana lub używana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Schaeffler.

4.2.    
Poza prawem użytkowania i innymi prawami wyraźnie udzielonymi w niniejszych Warunkach Użytkowania, użytkownikowi nie są udzielane żadne dalsze prawa jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności prawa do nazwy firmy lub praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe lub znaki towarowe, a Schaeffler również nie ma obowiązku zapewnienia tych praw. 

 

5. Rejestracja i użytkowanie zabezpieczonych stron

5.1.
Serwis jest częściowo zabezpieczony hasłem. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do tych stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Nie przysługuje prawo do rejestracji przez Schaeffler. W szczególności Schaeffler zastrzega sobie prawo wprowadzenia wymogu rejestracji do wcześniej ogólnodostępnych stron internetowych. Schaeffler może w każdej chwili odwołać prawo dostępu poprzez zablokowanie danych dostępowych bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli użytkownik:

 • podał fałszywe dane do rejestracji i/ lub utworzył tzw. „fałszywy profil”;
 • naruszył Warunki Użytkowania lub obowiązek zachowania ostrożności w związku z przetwarzaniem danych dostępowych;
 • naruszył obowiązujące przepisy prawa podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej lub według opinii Schaeffler takie naruszenie mu grozi lub istnieje; lub
 • jest nieaktywnym użytkownikiem Witryny przez dłuższy okres; lub
 • publikuje, przesyła lub udostępnia treści, które według opinii Schaeffler mają charakter rasistowski, ekstremistyczny, seksistowski, dyskryminujący, nielegalny, nieprawidłowy, obraźliwy lub naruszający prawa osób trzecich (np. prawa osobiste) lub obowiązujące prawo;

Schaeffler zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych przeciwko użytkownikowi.

5.2.     
W przypadku, gdy rejestracja jest dozwolona, użytkownik musi podać dokładne i prawidłowe informacje oraz niezwłocznie powiadomić Schaeffler o wszelkich zmianach. Użytkownik musi upewnić się, że wszystkie wysyłane do niego wiadomości e-mail mogą być dostarczane na podany przez niego adres e-mail.

5.3.    
Po rejestracji użytkownik otrzyma nazwę użytkownika i hasło („dane użytkownika”). Podczas pierwszego logowania użytkownik musi zmienić hasło podane przez firmę Schaeffler, wprowadzając nowe, wybrane przez siebie bezpieczne hasło. Dane użytkownika umożliwiają użytkownikowi dostęp, modyfikowanie oraz, w razie potrzeby, przedłużanie lub odwoływanie umów przetwarzania danych.

5.4.    
Użytkownik zapewnia, że dane użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamówienia i inne działania podjęte na podstawie danych użytkownika. Po każdym użyciu Witryny należy wyjść z interfejsu chronionego hasłem. Jeśli użytkownik dowie się, że jakakolwiek osoba trzecia nadużywa jego danych użytkownika, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Schaeffler na piśmie i, jeśli zachodzi taka konieczność, z wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty e-mail. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Schaeffler zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem dla tych danych użytkownika. Zniesienie blokady jest możliwe tylko po złożeniu specjalnego wniosku przez użytkownika do firmy Schaeffler lub po dalszej rejestracji.

5.5.    
Użytkownik może w każdej chwili pisemnie zażądać usunięcia rejestracji, pod warunkiem, że anulowanie nie będzie utrudnione przez uregulowanie i przetwarzanie aktualnych spraw umownych. W takim przypadku Schaeffler usunie wszystkie dane użytkownika i wszystkie inne dane osobowe użytkownika, gdy tylko przestaną być potrzebne.

 

6. Odnośniki i linki

Witryna może zawierać odnośniki i linki („hiperłącza”) do stron internetowych stron trzecich. Schaeffler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich witryn internetowych, ani też nie czyni ich własnymi, ponieważ firma Schaeffler nie może kontrolować żadnych informacji połączonych za pomocą linków stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i informacje w nich zawarte. Korzystanie z witryn, do których prowadzą linki, odbywa się na ryzyko użytkownika.

 

7. Wyłączenie odpowiedzialności za wady w zakresie tytułu prawnego i jakości, wirusy

7.1.    
O ile jakiekolwiek treści są udostępniane bezpłatnie, wyłącza się wszelką odpowiedzialność za wady co do tytułu prawnego lub wady co do jakości zawartości, w szczególności dotyczące poprawności, praw autorskich stron trzecich lub braku wad i braku prawa własności, kompletności i / lub użyteczności, z wyjątkiem przypadków umyślnych działań lub działania złośliwego. Schaeffler niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, nienaruszalności i przydatności do określonego celu.

7.2.    
Odpowiedzialność firmy Schaeffler za wszelkie wady jakościowe i wady w zakresie tytułu prawnego określają postanowienia punktu 7.1 niniejszych Warunków Użytkowania. Jakakolwiek odpowiedzialność firmy Schaeffler jest wykluczona, chyba że (i) bezwzględnie obowiązujące prawo (np. Ustawa o odpowiedzialności za produkt) tego wymaga, (ii) w  wyniku przepisów o odpowiedzialności za produkt, (iii) w wyniku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, (iv) jak w wyniku śmierci lub obrażeń ciała, (v) w wyniku przyjęcia gwarancji jakości, (vi) w wyniku celowego ukrycia wady, lub (vii) w wyniku istotnego naruszenia umowy. Jednakże wszelkie szkody wynikające z poważnego naruszenia umowy są ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód, chyba że doszło do winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.

7.3.    
Schaeffler dołoży wszelkich starań, aby Witryna była wolna od wszelkich wirusów, jednak Schaeffler nie może zagwarantować środowiska wolnego od wirusów. Przed pobraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji, użytkownik powinien dla własnej ochrony, a także dla zapobiegnięcia przedostawaniu się wirusów do Witryny, zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa i programy antywirusowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić jego szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej oraz dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymywanie środków zewnętrznie w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych.

7.4.    
Żadne z powyższych postanowień nie zakłada przeniesienia ciężaru dowodu.

 

8. Obowiązki użytkowania

8.1
W ramach Witryny użytkownik w szczególności nie może:

 • powodować szkód lub obrażeń osób, w szczególności nieletnich, lub naruszać ich prawa do prywatności;
 • działać przeciwko dobrym obyczajom w związku z ich sposobem wykorzystania; 
 • naruszać prawa własności przemysłowej lub praw autorskich lub innych praw własności;
 • przesyłać jakichkolwiek treści zawierających wirusy lub tak zwane „konie trojańskie” lub inne programy, które mogą uszkodzić oprogramowanie;
 • dostarczać, przechowywać lub wysyłać hiperłączy lub treści, do których jest to niedozwolone, w szczególności jeżeli takie hiperłącza lub zawartość naruszają obowiązek zachowania poufności lub są niezgodne z prawem; lub
 • rozpowszechniać reklam lub niechcianych wiadomości e-mail (tak zwanego „spamu”) lub nieistotnych ostrzeżeń dotyczących wirusów, złośliwego oprogramowania lub podobnych, ani żądać udziału w grach hazardowych, grach, łańcuszkach internetowych, piramidach finansowych lub innych podobnych działaniach.
 • angażować się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub utrudniają komukolwiek użytkowanie lub korzystanie z Witryny lub które, zgodnie z ustaleniami Schaeffler, mogą zaszkodzić firmie Schaeffler lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.
 • korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do podejmowania działań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.
 • korzystać z Witryny pod fałszywą tożsamością lub tworzyć „fałszywe profile”.

8.2.    
Schaeffler może w każdej chwili zablokować dostęp do Witryny, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania.

 

9. Ochrona danych osobowych

Schaeffler przy gromadzeniu, wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych osobowych użytkownika przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które mogą być przeglądane na Witrynie.

 

10. Wymogi eksportowe

Przekazywanie informacji, oprogramowania i dokumentacji może podlegać obowiązującym przepisom prawnym dotyczącym kontroli eksportu, w szczególności, ale nie wyłącznie, prawu UE lub jej państw członkowskich lub Stanów Zjednoczonych, ze względu na jego rodzaj lub cel wykorzystania lub jego końcowe użycie. Użytkownik potwierdza, że zawsze będzie przestrzegał obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu.

 

11. Umowy dodatkowe, właściwość sądu, prawo właściwe

11.1.
Wszelkie dodatkowe umowy do niniejszych Warunków Użytkowania, w tym wszelkie zmiany tej klauzuli, wymagają formy pisemnej.

11.2.
Miejscem jurysdykcji jest zarejestrowana siedziba Schaeffler AG.

11.3.
Poszczególne strony Witryny są obsługiwane przez Schaeffler i są odpowiedzialnością firmy Schaeffler. Te strony są zgodne z wymogami konkretnego kraju, w którym Schaeffler AG ma swoją siedzibę. Schaeffler nie ponosi odpowiedzialności za możliwość wywoływania lub pobierania informacji, oprogramowania i / lub dokumentacji w Witrynie poza danym krajem. Jeśli użytkownicy z krajów spoza danego kraju korzystają z Witryny, sami odpowiadają za przestrzeganie obowiązujących przepisów danego kraju. Dostęp do informacji, oprogramowania i / lub dokumentacji w Witrynie w krajach, do których dostęp jest niezgodny z prawem, jest niedozwolony. W takim przypadku i jeśli użytkownik chciałby skontaktować się z Schaeffler w celach handlowych, powinien skontaktować się z przedstawicielami Schaeffler w odpowiednim kraju.

11.4.
Niniejsze Warunki Użytkowania, jak również korzystanie z tej strony internetowej, podlegają prawu w miejscu rezydencji Schaeffler AG, a więc prawu Republiki Federalnej Niemiec; konflikt przepisów prawnych i postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania.


Witryna internetowa Schaeffler Career, wersja 01 z dnia 14.05.2020