Všeobecné podmínky použití webových stránek Schaeffler Kariéra

1. Rozsah

1.1
Pro jakékoli použití webových stránek Schaeffler Kariéra (dále jen „webové stránky“) nabízených společností Schaeffler AG nebo přidruženými společnostmi (dále jen „společnost Schaeffler“) platí výhradně tyto podmínky použití. Zahájením užívání těchto stránek uživatel přijímá tyto podmínky použití v jejich aktuální verzi. Pokud uživatel s podmínkami nesouhlasí, nesmí tyto webové stránky používat.

1.2
Tyto podmínky použití odkazují na doplňující podmínky, které se rovněž vztahují na užívání těchto webových stránek, a sice zásady ochrany osobních údajů společnosti Schaeffler včetně informací o souborech cookie (viz odkaz v zápatí webových stránek a článek 10 těchto všeobecných podmínek použití.   

1.3
Tyto všeobecné podmínky použití mohou být kdykoliv doplněny, upraveny nebo nahrazeny.

 

2. Obsah webových stránek

Na svých webových stránkách poskytuje společnost Schaeffler cloudový náborový systém, prostřednictvím kterého informuje o volných pracovních pozicích ve svých pobočkách a zpracovává žádosti o zaměstnání.

Kromě toho mohou partneři pro přímé vyhledávání / headhunteři (uživatelé) předávat pomocí těchto webových stránek profily kandidátů společnosti Schaeffler. Tito uživatelé musí mít předchozí souhlas kandidátů se zpracováním svých osobních údajů, viz také zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách společnosti Schaeffler (odkaz na zápatí webových stránek a článek 9 všeobecných podmínek použití).

Na webových stránkách společnosti Schaeffler jsou zpřístupněny nezávazné informace, služby, funkce, software a další obsah (dále jen „obsah“), které lze vyvolat či stáhnout. Takto umístěné informace jsou bez jakýchkoliv závazků a záruk co do úplnosti. Společnost Schaeffler může kdykoliv celkově nebo částečně zablokovat webové stránky nebo změnit jejich obsah bez předchozího upozornění. Společnost Schaeffler nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřetržitou dostupnost webových stránek.

Tyto webové stránky využívají zčásti chráněný přístup. Uživatelé se musí nejprve registrovat. Neexistuje žádné právo na registraci. Některé funkce webových stránek nejsou k dispozici bez předchozí aktivace.

 

3. Práva k použití

3.1
Použití obsahu dostupného na těchto webových stránkách podléhá těmto podmínkám nebo příslušným licenčním podmínkám schváleným již dříve společností Schaeffler. Případné samostatně sjednané licenční podmínky mají přednost před těmito podmínkami.

3.2
Společnost Schaeffler uděluje uživateli nevýhradní, nepřenosné, nepostupitelné, nesublicencovatelné právo používat obsah dostupný na webových stránkách v takovém rozsahu, jaký byl mezi smluvními stranami sjednán, nebo – pokud v této věci nebylo nic sjednáno – v souladu s účelem zamýšleným společností Schaeffler.

3.3
Software je dostupný pouze ve strojově čitelné formě a zdarma. Neexistuje žádné právo na vydání zdrojového kódu. Jestliže licenční podmínky softwaru s otevřenou licencí mají přednost před těmito podmínkami a vyžadují, aby společnost Schaeffler zveřejnila zdrojový kód, bude zdrojový kód zpřístupněn výměnou za uhrazení nákladů.

3.4
Pokud povinná ustanovení nestanoví jinak, nesmí uživatel měnit, zpětně analyzovat nebo zpětně překládat tento software nebo jeho dokumentaci, ani odstraňovat jejich jakékoliv části.

3.5
Obsah je chráněn příslušným autorským právem, ale také dalšími platnými právními předpisy, které se týkají duševního vlastnictví. Uživatel je povinen tyto právní přepisy dodržovat, zejména nesmí odstraňovat z daných informací, softwaru a dokumentace (či jejich kopií) jakoukoliv alfanumerickou identifikaci, značky a oznámení o autorských právech.

3.6
Případná ustanovení autorského zákona ohledně ochrany softwaru tímto nejsou nijak dotčena.

 

4. Duševní vlastnictví

4.1
Bez ohledu na zvláštní podmínky v článku 4 těchto podmínek použití nesmí být žádný obsah těchto webových stránek změněn, kopírován, reprodukován, prodáván, pronajímán, používán, doplňován nebo používán jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Schaeffler.

4.2
S výjimkou práva k použití a jiných zde přímo vyjádřených práv nemá uživatel žádná další práva jakéhokoliv typu, zejména pak s ohledem na název společnosti nebo průmyslové vlastnictví, například patenty, užitné vzory nebo ochranné známky. Společnost Schaeffler nemá žádnou povinnost výše uvedená práva udělovat.

 

5. Registrace a použití chráněných stránek

5.1
Některé části webových stránek jsou chráněny heslem. Přístup k těmto stránkám je z bezpečnostních důvodů možný pouze pro registrované uživatele. Neexistuje žádné právo na registraci společností Schaeffler. Zejména si společnost Schaeffler vyhrazuje právo měnit dříve volně dostupné stránky na stránky přístupné po registraci.  Společnost Schaeffler může kdykoliv odejmout přístupové právo zablokováním přístupových dat bez udání důvodu, zejména pokud uživatel:

 • poskytl falešné údaje při registraci nebo vytvořil „falešný účet“;
 • porušil podmínky použití nebo své povinnosti při zacházení s přístupovými daty;
 • porušil platné zákony při přístupu nebo použití webových stránek nebo takové porušení hrozí či k němu dle názoru společnosti Schaeffler dochází;
 • byl po delší dobu neaktivním uživatelem webových stránek; nebo
 • zveřejňuje, nahrává nebo poskytuje obsah, který je dle názoru společnosti Schaeffler rasistický, extrémistický, sexistický, diskriminační, nelegální, nesprávný, urážlivý nebo porušuje práva třetích stran (např. osobnostní práva) nebo platné právní předpisy.

Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo přijmout vůči takovému uživateli další právní kroky.

5.2
V případě, že je registrace povolena, musí uživatel uvést přesné a správné údaje a jakékoliv změny musí ihned nahlásit společnosti Schaeffler. Z tohoto důvodu je uživatel povinen zajistit, že obdrží e-maily zaslané na e-mailovou adresu, kterou uvedl.

5.3
Po registraci uživatel obdrží uživatelské jméno a heslo (uživatelské údaje). Při prvním přihlášení musí uživatel změnit heslo poskytnuté společností Schaeffler na jiné, bezpečné heslo. Uživatelské údaje umožňují uživateli přistupovat k vlastním údajům, měnit je a v případě potřeby rozšířit nebo zamítnout souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.4
Uživatel musí zajistit, že uživatelské údaje nejsou dostupné třetím stranám, a je odpovědný za všechny objednávky a další aktivity při použití svých uživatelských údajů. Po každém použití musí být oblast chráněná heslem opuštěna. Jakmile se uživatel dozví, že nějaká třetí strana zneužívá jeho uživatelské údaje, musí toto okamžitě písemně nahlásit společnosti Schaeffler a pokud možno i s předstihem pomocí e-mailové komunikace. Po přijetí tohoto oznámení zablokuje společnost Schaeffler přístup k oblasti chráněné heslem skrze dané uživatelské údaje. Odblokování je možné pouze na speciální žádost ze strany uživatele podanou společnosti Schaeffler nebo po další registraci.

5.5
Uživatel může kdykoliv písemně požádat o smazání registrace, nebrání-li tomu právě probíhající zpracování smluvních záležitostí. V takovém případě musí společnost Schaeffler smazat všechny uživatelské údaje a další osobní údaje uživatele, jakmile nebudou tyto údaje nadále potřeba.

 

6. Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy (hyperlinky) na webové stránky třetích stran. Společnost Schaeffler nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah takových stránek, ani si obsah takových stránek nepřivlastňuje, protože společnost Schaeffler nemůže nijak kontrolovat informace propojené skrze odkaz třetí strany a není odpovědná za daný obsah a informace. Jakékoliv použití propojených webových stránek je výhradně na vlastní riziko uživatele.

 

7. Vyloučení odpovědnosti za právní a věcné nedostatky, viry

7.1
Pokud je obsah dostupný zdarma, je vyloučena jakákoliv odpovědnost za právní a věcné nedostatky obsahu, zejména s ohledem na správnost, nezávadnost, neexistenci vlastnických a duševních práv třetích stran, úplnost nebo použitelnost, s výjimkou případů úmyslného jednání nebo zlé vůle. Společnost Schaeffler tímto vylučuje veškeré záruky jakéhokoliv druhu, výslovné či odvozené, zákonné či jiné, včetně mimo jiné všech záruk obchodovatelnosti, neporušení práv a vhodnosti k danému účelu.

7.2
Odpovědnost společnosti Schaeffler za právní a věcné nedostatky se řídí ustanoveními v bodě 7.1 a 7.2 těchto podmínek.  Jakákoliv odpovědnost společnosti Schaeffler je vyloučena, ledaže i) to vyžaduje zákon (např. zákon o odpovědnosti za vady), ii) je vyvozena ze zákona o odpovědnosti za vady, iii) je vyvozena z úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, iv) je vyvozena v důsledku úmrtí nebo osobního zranění, v) je vyvozena z přijetí záruky kvality, vi) je vyvozena z úmyslného zamlčování vady nebo vii) jde o zásadní porušení smlouvy. Jakékoliv náhrady škody za zásadní porušení smlouvy se ovšem omezují na typické, předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost.

7.3
Společnost Schaeffler se bude snažit udržovat webové stránky bez virů, nicméně nemůže poskytovat záruku zcela bezvirového prostředí. Před stažením jakýchkoliv informací, softwaru nebo dokumentace musí uživatel pro vlastní ochranu i pro ochranu webových stránek před viry používat vhodná bezpečnostní opatření a antivirové programy. Za používání dostatečných postupů a kontrol, které zajistí splnění zvláštních požadavků uživatele na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat, ale také za udržování prostředků mimo naše webové stránky za účelem rekonstrukce ztracených dat, nese odpovědnost uživatel.

7.4
Žádné z výše uvedených ustanovení nepředpokládají obrácení důkazního břemene.

 

8. Povinnosti při použití

8.1
Uživatel nesmí při používání těchto webových stránek:

 • způsobit škodu nebo zranění osobám, zejména mladistvým, nebo porušovat jejich právo na soukromí;
 • svým používáním jednat proti dobrým mravům;
 • narušovat průmyslové vlastnictví nebo autorská práva či jiná vlastnická práva;
 • přenášet jakýkoliv obsah s viry nebo tzv. trojskými koňmi nebo jinými programy, které mohou poškodit software;
 • poskytovat, skladovat nebo posílat hyperlinky či obsahy, ke kterým nemá právo, zejména takové hyperlinky nebo obsahy, které představují porušení povinnosti zachování důvěrnosti nebo jiné protiprávní jednání; nebo
 • distribuovat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo irelevantní varování před viry, malwarem apod., nebo vyžadovat po osobách účast na hazardu, hrách, zřetězených dopisech, pyramidových programem nebo jiných podobných činnostech;
 • zapojit se do jiných činností, které omezují nebo blokují užívání těchto webových stránek jinými osobami, nebo které jsou společností Schaeffler posouzeny jako škodlivé vůči ní nebo uživatelům webových stránek, nebo je mohou vystavit odpovědnosti;
 • používat tyto webové stránky takovým způsobem, který by mohl vypnout, přetížit, poškodit nebo omezit webové stránky, případně zasahovat do používání webových stránek jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit na webových stránkách v reálném čase;
 • používat webové stránky pod falešnou identitou nebo vytvářet „falešné profily“.

8.2
Společnost Schaeffler může kdykoliv zablokovat přístup k webovým stránkám, zejména v případě, že uživatel poruší povinnosti dle těchto podmínek.

 

9. Ochrana osobních údajů

Společnost Schaeffler bude během shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů uživatele dodržovat platné předpisy o ochraně údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách Schaeffler.

 

10. Vývozní požadavky

Přenos informací, softwaru a dokumentace může být předmětem platných právních ustanovení o kontrole vývozu, zejména mimo jiné právních předpisů EU nebo jejích členských států nebo USA, a to vzhledem k jejich typu a účelu nebo koncovému použití. Uživatel potvrzuje, že bude vždy dodržovat všechny platné předpisy pro kontrolu vývozu.

 

11. Vedlejší dohody, jurisdikce, příslušné právo

11.1
Jakékoliv vedlejší dohody k těmto podmínkám použití, včetně dodatků této klauzule, musí být vyhotoveny v písemné formě.

11.2
Soudní příslušnost je určena podle zapsaného sídla společnosti Schaeffler AG.

11.3
Jednotlivé části těchto webových stránek jsou provozovány společností Schaeffler a ta za ně zodpovídá. Tyto stránky jsou v souladu s požadavky specifického státu, ve kterém má společnost Schaeffler AG sídlo. Společnost Schaeffler nepřijímá odpovědnost za možnost, že informace, software nebo dokumentace na webových stránkách mohou být vyvolány nebo staženy v místech mimo daný stát. Jestliže uživatelé ze států mimo daný stát tyto webové stránky používají, jsou sami odpovědní za dodržování příslušných předpisů v dané zemi. Přístup k informacím, softwaru nebo dokumentaci na webových stránkách ve státech, kde je přístup nezákonný, není povolen. V takovém případě, chce-li uživatel obchodně kontaktovat společnost Schaeffler, musí kontaktovat zástupce společnosti Schaeffler v daném státě.

11.4
Tyto podmínky a používání webových stránek podléhají právu platnému v místě sídla společnosti Schaeffler AG, tedy právním předpisům Spolkové republiky Německo; neuplatní se kolizní norma ani ujednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.


Webové stránky Schaeffler Kariéra, verze 01 14.05.2020